تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
حل المسائل کامل الکترومغناطیس- Marionهلد ماریون


حل المسائل کامل مسائلالکترومغناطیسهیلد ماریونامواج وتشعشعات الکترومغناطیسیHeald Marionمسائل الکترومغناطیس توسط نویسندگان متعددی حل شده است که درهمه ی آنها تقریبأ نوع وروش حل یکسان است لاکن گاهی یک حل المسائل به دلیل ویژگی هایی بیشترمورد توجه قرارمی گیرد که شاید شرح روانتروقابل درک تر بودن حل مسئله یا جامعیت حل مسائل دراین امردخیل باشد حل المسائل الکترومغناطیس ماریون دارای چنین ویژگی هایی است لذااین حل المسائل کامل است اما نسخه ی انگلیسی ی حل المسائل الکترومغناطیس ماریون است این حل المسائل زبان نوشتاری انگلیسی دارد اما زیادپیچیده ومشکل نیست وبیشتربه حل مسائل مربوط به حرکت امواج ومیدان وتشعشعات الکترومغناطیسی پرداخته وازاین جهت جزو حل المسائل غنی وپرمحتوی می باشد که درتشریح حل مطالب بسیاروارزشمندی را یادآوری می کندونیز راه

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل انتقال جرم وگرما(انرژی) اینکوپترا


حل المسائل کاملانتقال جرم وگرماموازنهاینکوپترامهندسی شیمی رشته های مرتبط با شیمی وتمامی رشته های مرتبطدرمورد مبحث مهم انتقال جرم وگرما یا جرم وانرژی بخصوص در علم شیمی مربوط به مهندسی شیمی قبلأ درهمین فروشگاه محصول حل المسائل اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شیمی از دیوید هامیل بالاو ارایه شده ودرلیست محصولات است وقابل دریافت حل المسائل مذکور درمورد مفهوم مهم موازنه ی انرژی درشیمی است ومبنای محاسباتی آن اما دراین محصول از اینکوپترا این انتقال وموازنه ی جرم وانرژی با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرارگرفته ومسائل مربوط به آن حل شده است بطوریکه قابل استفاده برای همه ی رشته ها ودروس وعلومی است که جرم وگرما وانتقال جرم وانرژی درآنها اهمیت دارد رشته های مهندسی اغلب ورشته های علوم پایه نیز دربرمی گیرد اما بیشترین مورد مربوط به ش

ادامه مطلب  
حل کامل مسائل اصول ومبانی بنیادی محاسبات ( موازنه)مهندسی شیمی - همیل بالاو


حل المسائل کامل اصول بنیادی ومبانی محاسبات درمهندسی       شیمیدیوید  هامیل   بالاوموازنه  حل المسائل کامل مسائل موازنهمحصول حل المسائل اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شیمی که همان کتاب معروف حل المسائل موازنه است قبلأ نیز درهمین فروشگاه عرضه شده است وجزو محصولات فروشگاه بوده وقابل دریافت است اما این حل المسائل تفاوتهایی با محصول نامبرده ی قبلی دارد اگرچه این حل المسائل وحل المسائل قبل تر ارایه شده هردو مربوط به مبانی محاسبات درمهندسی شیمی است اما همچنانکه درمعرفی محصولات مشابه نوشته شده اصول بنیادی ومبانی محاسبات درمهندسی شیمی اصل کتاب دیوید هامیل بالاو بسیار گسترده است بطوریکه اصل متن بیش از یکهزارودویست صفحه دارد وحل المسائل آن بی

ادامه مطلب  
تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


تشریح وحل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی پیشرفته یا مدرنساکوراییدرمورد وبابت موضوع وکتاب مکانیک کوآنتومی یا فیزیک کوآنتومی کتابهای متعدد ازنویسندگان متعدد که خود این نویسندگان درمسائل مکانیک کوآنتومی صاحب نظرهستند تحریرشده است اما درمیان این کتابها ومنابع ازهمه بیشتر مکانیک کوآنتومی ساکورایی برای دانشجویان رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی دانشگاه والبته دانشگاههای دولتی به عنوان منبع ومرجع این درس تخصصی الزامی چهارواحدی معین ومعرفی شده ونیز برای دانشجویان رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی  دربعضی دیگرازدانشگاهها مثل پیام نور مکانیک کوآنتومی گاسویوریچ با ترجمه دکترجمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب مرجع ومنبع این درس تخصصی الزامی چهارواحدی معرفی شده است که حل المسائل فارسی کل مسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو از گاسیوریچ قبلأ درهمین

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


حل المسائل کامل دینامیکهایبلر(هایبر)ویرایش ۱۴ سال ۲۰۱۶معمولأ برخلاف انتظاراتی که داریم وبرای موضوعی دنبال راهنما وحل المسائل یا حداقل راهنمای روش حل هستیم کتابی که همه ی آنچه درجستجوی آنها هستیم درنزدیکی یا کنارماست این خلاصه ی روایت جستجو برای یافتن یک راهنما وحل المسائل بدون پیچیدگی وتو ضیحات فارسی یا انگلیسی است کتاب واقعأ سودمندومفید حل مسائل موسوم به حل المسائل هایبلر یا هایبرویرایش ۱۴ سال ۲۰۱۶چنین حالتی دارد این کتاب دربرگیرنده ی حل تمامی مسائل پایان فصل کتاب مکانیک تحلیلی ۱ کتاب مکانیک تحلیلی ۲ حل بسیاری ازمسائل فیزیک هالیدی که مرتبط با دینامیک است می باشد حل المسائلی که اگرچه انگلیسی است اما حل مسائل آنچنان ساده وبا عبارات ریاضی مناسب  انجام شده که متحیرکننده است بطوریکه درحل هرمسئله درس هم می دهد بدون

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل مقاومت مصالح بیرجانسون


حل المسائل کاملمقاومت مصالحبی یر  جانسونجلد اول وجلد دومکاملکیفیت عالیمهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی ساخت وسازهادرمورد مقاومت مصالح کتب مختلفی از مؤلفین مختلف وجود دارد مثل هایبلر پوپوف ویلی لی که هریک نیز حل المسائلی دارند اما همانطورکه قبلأ بیان شده این حل المسائل فرق وتفاوت عمده واساسی با یکدیگر ندارند حل مسائل درهمه ازیک روش پیروی می کند لاکن برخی ترجیحأ تمایل به استفاده ازحل المسائل مربوط به اصل کتاب یک مؤلف استفاده کنند قبلأ درهمین فروشگاه حل المسائل مقاومت مصالح فارسی پوپوف حل المسائل نسخه اصلی هایبلر ارایه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل دریافت است اما این حل المسائل منظورمحصول ارایه شده دراینجا است حل المسائل کامل وباکیفیت عالی مقاومت مصالح بیرجانسون است تأکید برروی کیفیت به این دلیل است که همانگونه قبلأ بارها

ادامه مطلب  
حل وتشریح کامل وفارسی مقاومت مصالح - حل المسائل فارسی مقاومت مصالح


حل  المسائل فارسی مقاومت  مصالح پوپوف حل  المسائل کامل وفارسی مقاومت مصالح جلد اول  و جلد دوم حل المسائل کامل وبه زبان فارسی از حل وتشریح کامل وبه زبان فارسی مقاومت مصالح جلد اول وجلد دوم از پوپوف برای رشته های مهندسی بویژه مهندسی مربوط به ساخت وسازها مکانیک  مهندسی عمران مهندسی شهرسازی مهندسی راه و سایر رشته های مهندسی درس بسیارمهم مقاومت مصالح توسط مؤلفین مختلفی نوشته شده ازجمله هایبلر یا هیبلر که حل المسائل مقاومت مصالح هایبلر سه فصل اول قبلأ درهمین فروشگاه ارایه شده ودرلیست محصولات موجود وقابل دریافت است اما به زبان اصلی است این حل المسائل کامل است وبه زبان فارسی منظور حل المسائل کامل وبه زبان فارسی پوپوف است که دراین محصول  حل المسائل کامل وفارسی هردو جلد اول وج

ادامه مطلب  
حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


راهنما وحل المسائل کاملأ فارسیفیزیک هالیدی براساس ویرایش متن جدید وآخرین متن فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک جلد دوم الکتریسیته ومغناطیسجلدسوم نوروشاره هاحل فارسی وتشریح فارسی کل مسائل فیزیک هالیدی به انضمام هرآنچه ضمیمه  کتاب شده استدیوید هالیدی رابرت رزنیک کنت اس کرینمبانی فیزیک باعنوان کلی فیزیک هالیدی نوشته ی دیوید هالیدی رابرت رزنیک کنت اس کرین کتاب جامع وکامل مفاهیم اصلی فیزیک شامل مکانیک الکتریسیته ومغناطیس وشاره ها گرما ونور ومباحث ضمیمه شده دیگراست که درهرجلد به فصل های منفک شده ای تقسیم شده که حول یک مفهوم مثل مکانیک بحث می کند نوشته شده درمورد جلد اول خودش شامل کلیه مفاهیم مکانیک ازجمله حرکت دریک بعد دوسه بعد نیرو جرم وانرژی وکلیه مباحث مربوط پرداخته شده جلددوم با عنوان الکتریسیته

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل تمامی مسائل دینامیک - انیل چوپرا


حل المسائل کامل  حل تمامی مسائل دینامیکآنیل   چوپراحل مسائل دینامیک بسته به رشته های مختلف به حل المسائل متعددی تفکیک شده است اگرچه نظر شخصی برآن است که حل المسائل یک مورد نامطلوب برای تسلط بر مفاهیم والبته یادگیری واقعی مطالب علمی است وتنها دانستن روش حل مسئله ها آنهم با مطالعه ی دقیق متن درس کتاب وآشنایی با یک مفهوم ومطالعه وتفکردرحل نمونه مثالهای مسائل حل شده باید برای یک دانش آموز ودانشجو کفایت کند به عبارتی نباید نحوه ی درس خواندن به گونه ای باشد که برای حل مسائل نیاز به حل اصل مسئله ها با همان صورت مسئله وهمان اعداد باشد بلکه باید مبتنی بر آموخته ها باشد حل مسئله ها یعنی خودرا محک زدن به هرحال مسائل دینامیک درهمه ی رشته ها یک راه حل دارند واینکه مثلأ حل المسائل دینامیک فلان حل المسائل دینامیک فلان پر

ادامه مطلب  
حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودوم


حل  المسائل کامل دوجلدیمکانیک   کوآنتومی  مدرن یا پیشرفته ی جان   جی     ساکورایی112 صفحه حل المسائل جلد اول131 صفحه حل المسائل جلد دومکیفیت جلد اول عالیکیفیت جلد دوم مطلوب وخوبمکانیک کوآنتومی شاخه یا به تعبیری زیرشاخه ای مهم ازعلم فیزیک ویک شعبه از فیزیک کوآنتومی است نام مکانیک بالاخص کوآنتومی شاید برای ایجاد این تصورکه این علم سخت وفهم ودرک آن دشواراست کافی باشد درحالیکه درحقیقت چنین نیست کسی که جدول ضرب را بلد نباشد ومفهوم ضرب را درک نکرده باشد برایش ضرب دو دردو هم دشوارخواهد بود این مطلب فقط جنبه ی تذکر برای این نویسنده وهمه ی افراد مثلی را داشت مکانیک کوآنتومی با شکست مکانیک کلاسیک درتوجیه پدیده هایی که در حدود میکروسکوپی عمل آنها بزرگ وغیر قا

ادامه مطلب  
حل کامل مسائل حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته مدرن گلی ن جیمز


حل المسائل کاملریاضیات مهندسی پیشرفته  مدرن رشته های مهندسی مکانیک مهندسی عمران وسایررشته هاگلین جیمزGlyn   Jamesکامل کیفیت عالی جلد اول ودومریاضیات مهندسی همان ریاضیات کاربردی ودر مهندسی ها بسیارمهم است قبل ازاین محصول هم متن کامل جلد اول ودوم ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگ ترجمه ی ریاضیدان نامورایران پروفسوردکترعبدالله شیدفرونیزحل المسائل کامل هردوجلد این مجموعه ارایه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل دریافت است محصول حاضر حل المسائل کامل حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته مدرن از گلین جی مز شامل حل المسائل جلد اول ودوم بصورت نسخه ی اصلی وحل تمامی مسائل وکامل وجامع است درحل المسائل ریاضیات زبان بطورکلی اهمیت ندارد لذا این نسخه ی اصلی بدلیل کیفیت بالا وحل واضح ودرست مسائل وکیفیت تایپ

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل دینامیک ذرات ماریون


حل  المسائل کاملدینامیک    ذراتMarionدینامیک وحل مسائل مربوط به دینامیک جذابیت خاصی دارد چراکه قوه ی ابتکاردرکشف روش های نو وجدید حل مسائل را تحریک می کند می توان دررابطه ی اصلی یک مسئله روابط هم ارز را جایگزین نمود وازطریق تفسیرمعادله یا رابطه ی بدست آمده بسیاری از خصوصیات وکمیت هارا پیش بینی نمود روشن تراینکه با حل ابتکاری یک مسئله جواب درست چند سؤال تستی را به روشنی وبا اطمینان بدست آورد کاری که تعدادی از دانشجویان سر جلسه ی آزمون انجام می دهند وپاسخ درست گزینه های سؤالات تستی را بدست می آورنداما درمورد این محصول که حل المسائل کامل دینامیک ذرات هلد ماریون است این حل المسائل شامل حل کامل مسائل چهارده فصل از دینامیک ذرات است حل مسائل دراین حل المسائل زبان انگلیسی است اما فقط حل مسائل است وشرحی داده نشده

ادامه مطلب  
متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فیزیک هالیدی


متن وراهنما وحل المسائل فارسی کامل فصول چهارده - پانزده - شانزده - هفده - هجده - نوزده - بیست وبیست ویکم فیزیک هالیدیهمانگونه که درمعرفی محصولات مشابه محصول عرضه شده نوشته وبیان شد مجموعه مبانی فیزیک با نام فیزیک هالیدی منبع ومرجع کتب درس فیزیک دانشگاههای معتبر دنیا است قبلأ درهمین فروشگاه حل المسائل فارسی کامل شامل کلیه ی مسائل پایان تمامی فصل های فیزیک هالیدی که حل نشده اند را به صورت یک مجموعه ی کامل حل المسائل کاملأ فارسی  که حل مسائل کل مجموعه ی فیزیک هالیدی به فارسی حل شده ویک حل المسائل کاملأ فارسی ازکل مسائل پایان فصول فیزیک هالیدی است عرضه شده است واکنون نیزجزو محصولات همین فروشگاه اینترنتی ودرلیست محصولات است همچنین حل المسائل انگلیسی آسان وکامل نیز درهمین فروشگاه موجود است اما متن فصو

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک اتکینز-بارو


حل  المسائل کاملشیمی      فیزیکآتکینز   -     بارومهندسی  شیمی کارشناسیکیفیت عالیدررشته ی مهندسی شیمی درمقطع کارشناسی شیمی فیزیک اتکینز- بارو ازمنابع مطرح ومعتبر دانشگاهی درسراسرجهان است چراکه این دو دانشمند بخوبی وشایستگی حق مطلب رادرمبحث شیمی فیزیک یا نقش پررنگ فیزیک درشیمی را ادا کرده اندقبل ازاین محصول حل المسائل فارسی شامل بخش وفصول موردنیاز برای رشته ی مهندسی شیمی فقط بصورت حل المسائل بدون صورت مسئله ارایه شده وجزو لیست محصولات فروشگاه جمهوربوده وقابل دریافت استاما بنا به ملاحظاتی وکامل نبودن حل المسائل نامبرده شده ونیز عدم برخورداری نسخه ی فارسی حل المسائل شیمی فیزیک اتکینز بارو ازکیفیت مناسب درحداقل ها نسخه ی اصلی حل المسائل کامل حل مسائل شیمی فیزیک

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شیمی براساس کتاب اصول بنیانی ومحاسبات درمهندسی شیمیدیوید هامیل بالاوکتاب اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شیمی همان کتاب معروف موازنه قبلأ درهمین فروشگاه بصورت دوفایل ترجمه ی فارسی کتاب ونیز جزوه ی همین کتاب به فارسی ارایه شده استمحصولی که دراینجا واکنون ارایه می شود حل المسائل کتاب مزبوربصورت حل کامل تمامی مسائل آن است که شامل حل تمامی مسائل کتاب اصول بنیانی ومحاسباتی مهندسی شیمی است این حل المسائل با عددنویسی انگلیسی نوشته شده وحل مسائل بصورت عددنویسی وشرح مختصرحل هرمسئله به زبان انگلیسی است اما ازآنجا که قبل ازارایه این حل المسائل ترجمه ی فارسی اصل کتاب موازنه یا همان اصول بنیانی ومحاسباتی مهندسی شیمی عرضه شده است این حل المسائل با حل انگلیسی نمی توا

ادامه مطلب  
تشریح وحل کامل فارسی مسائل مکانیک کوآنتومی - حل المسائل فارسی


حل المسائل کامل وفارسیمکا نیک     کوآنتومی یک ودوتشریح وحل کامل فارسی مسائل مکانیک کوآنتومی یک ودومکانیک کوآنتومی ازدروس تخصصی الزامی رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی دانشگاه ها است دردانشکده های مختلف علوم پایه اساتید این درس کتب مختلفی را به دانشجویان معرفی می کنند ازجمله مکانیک کوآنتومی ساکورایی گاسویوریچ آیزبرگ گریفتیث وغیره درکل اساتید متن درسی را به دانشجویان آموزش می دهند وبراساس آنچه خود آموزش می دهند دانشجویان جزوه تهیه کرده وبدیهی است که اساتید نیز براساس آنچه خود آموزش داده اند امتحان می گیرند این درمورد دانشگاههای حضوری است لاکن دردانشگاه هایی مثل پیام نور که باراصلی یادگیری برعهده ی خود دانشجواست یک کتاب را به عنوان منبع درس وامتحانات پایانترم معرفی نموده ودانشجوی پیام نور خودش ب

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل طراحی ماشین شیگلی مهندسی مکانیک -نسخه اصلی


حل  المسائل کاملطراحی    ماشینشیگلیمهندسی    مکانیکدرمهندسی مکانیک طراحی وساخت انواع ماشین ها اهمیت زیادی دارد درجنبه های مختلف این محصول شامل حل کامل وتمامی مسائل طراحی اجزای ماشین درهجده بخش وفصل از شیگلی درنسخه ی اصلی آن است لذا زبان نوشتاری  این حل المسائل همان زبان نسخه ی اصلی این حل المسائل است دراین حل المسائل علاوه برکیفیت تایپ حل مسائل مسائل کامل حل شده اند وحتی درحل مسائلی ازدوروش استفاده شده وازطرق مختلف مسائل حل کامل شده است درحل المسائل آنچه اهمیت دارد حل واضح ودرست والبته با کیفیت تایپ است که دراین حل المسائل که حل کامل کلیه مسائل هجده فصل از طراحی ماشین با نام حل المسائل کامل طراحی ماشین شیگلی این ویژگی ها درحد بسیارمناسب ومطلوب استاین محصول با نام حل الم

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل شیمی آلی (۲۰۱۶)- جان مک موری


حل المسائل کامل شیمی آلیمک موریشیمی علم موادوتبدیل آنها به یکدیگراست این تعریف ساده واولیه ی علم شیمی است که دوران قبل ازدانشگاه دردبیرستان آموخته ایم درحقیقت نیز همین عبارت کوتاه تعریف علم شیمی بهترین تعریف ازعلم شیمی است چراکه مرز بین علم شیمی وعلوم دیگر بخصوص فیزیک را آشکارمی کند درتعریف فیزیک خوانده وآموخته ایم فیزیک علم بررسی پدیده ها بدون تغییردرترکیبات  جرم ومواد بکاررفته درپدیده ها است یعنی وجه تمایز مهم فیزیک وشیمی همین تغییریا عدم تغییردر ترکیبات است شکر وقتی درآب حل می شود یک محلول همان شربت پدید می آید به عبارتی دیگر پس ازحل شدن محلول بدست آمده آب نیست شکرهم نیست ومهمتراینکه محلول پدید آمده خواص فیزیکی وشیمیایی کلأ متفاوتی ازآب وشکر دارد اما فیزیک چنین نیست وقتی مقداری شن را درون آب می ریزیم آب همچنان آب است

ادامه مطلب  
حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو


حل  المسائل  کاملشیمی       فیزیکآتکینز   -   باروکارشناسی   مهندسی  شیمیPDF478 صفحهکیفیت    ممتازدرمعرفی محصول متن درسی به زبان فارسی شیمی فیزیک آتکینز بارو که محصول قبل ازاین محصول است درباره ی شیمی فیزیک اتکینزبارو ومطالب تعیین شده برای کارشناسی مهندسی شیمی درمعرفی محصول مطالبی بیان ونوشته شده است این محصول حل المسائل کامل شیمی فیزیک اتکینز بارو نسخه ی اصلی است اما چون حل مسائل با صورت مسئله وشماره مسئله وفصل مربوط است ونیز مسائل حل کامل تا رسیدن به جواب نهایی وعددی یا رابطه ای مسئله شده اند زبان نوشتاری هیچگونه مشکلی پدید نمی آورد مضاف براینکه بهترین وبا کیفیت ترین نسخه ی اصلی حل المسائل شیمی فیزیک اتکینز بارو است مسائل حل ش

ادامه مطلب  
حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز


حل  المسائل کامل وفارسیترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالترمودینامیک  مولکولی پیشرفته پراتنیزPerasiutniz 169 صفحه PDFکیفیت  عالیحل المسائل کامل وفارسی ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیال از پراتنیز برای کارشناسی وکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک علوم پایه  فیزیک  مهندسی شیمی با سرفصل های ذیلترمودینامیک مولکولی - ترمودینامیک کلاسیک تعادل فازی - محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ازداده های حجمی - فوگاسیته درمخلوط گاز - فوگاسیته درمخلوط مایعات , توابع اضافی - فوگاسیته درمخلوط مایعات تئوری های حل - حلالیت گازها درمایعات - حلالیت جامدات درمایعات - تعادل فشاربالا - بررسی وحل مسائل اضافی - کاربردمعادله ی حالت درمحاسبات تعادلی بخش دوم مکانیک آماری در چهار فصل مرتبط با فصول بالاقبلأ همین

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل فارسی دینامیک - مریام


حل المسائل کامل فارسی دینامیک مریامحل مسائل دینامیک که مربوط به رشته ی مهندسی مکانیک باشد دو حل المسائل مطرح هستند که یکی از معتبرترین آنها حل المسائل دینامیک مریام استمحصول ارایه شده حل المسائل کامل وفارسی  حل مسائل دینامیک مریام برای رشته ی مهندسی مکانیک است که حل وتوضیح وشرح حل کلیه ی مسائل به زبان فارسی است وشامل سرفصل هایآشنایی با دینامیک - سینماتیک ذره - سینیتیک ذره.     - - ودینامیک ذره ها است که شامل حل وتشریح کامل تمامی مسائل درس دینامیک رشته ی مهندسی مکانیک است این محصول حل المسائل کامل وفارسی دینامیک مریام برای رشته ی مهندسی مکانیک است که البته دانشجویان رشته های دیگر ازجمله فیزیک نیزمی توانند از این حل المسائل وشرح وحل کامل وفارسی مسائل بهره مند شونداین محصول حل المسائل کامل دینامیک مریام به زبان فارسی اس

ادامه مطلب  
پروژه بررسی دین و مطالبات. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 230 صفحه مقدمه: مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار

ادامه مطلب  
حل المسائل الکترودینامیک مدرن زنگویل


حل وتشریح مسائل الکترودینامیک مدرنزنگ ویلحل المسائل الکترودینامیک مدرن زنگویلAndrewo Zangwillدرمورد این حل المسائل توضیح وشرح به نظر لازم نیست دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک مهندسی برق مهندسی الکترونیک مهندسی کامپییوتر مهندسی مخابرات حتمأ ویا بیشتربا این نام وحل المسائل آشنایی دارند اما فقط جهت اطلاع لازم است گفته وبیان شود این حل المسائل حل کامل مسائل الکترودینامیک مدرن را با زبان انگلیسی شامل می شود به عبارتی این حل المسائل شامل حل تمامی مسائل الکترودینامیک مدرن درنسخه ی اصلی اش به زبان انگلیسی است اما شرح طولانی که ارتباط مستقیم با نوع ومفاهیم ویا خود مسئله ها باشد را ندارد فقط درحد معلومات مسئله ومجهولات وبعد هم حل مسائل الکترودینامیک مدرن محصول ارایه شده حل المسائل کامل مسائل الکترودینامیک مدرن با نام حل المسائل الکترودینامی

ادامه مطلب  
حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی


حل المسائل کاملاصول شیمی عمومیجلد اول شیمی معدنیسیلبربرگMartin S . Silberberg346 صفحه حل مسئلهPDFکیفیت   عالیبین متن شیمی عمومی مورتیمرجلد اول ودوم یعنی شیمی معدنی وآلی ومتن اصول شیمی عمومی جلدهای اول ودوم شیمی معدنی وآلی درمقام مقایسه البته که شیمی عمومی مارتین سیلبربرگ ازجمیع جهات بهتروسرآمد است شیمی عمومی سیلبربرگ متن علمی امروزی مبتنی برآخرین یافته های علم فیزیک که با شیمی درارتباط است می باشد بطوریکه وقتی متن اصلی کتاب را مطالعه می کنیم متوجه ی این تفاوت بین متن شیمی مورتیمروشیمی سیلبربرگ می شویم بعبارتی شیمی عمومی سیلبربرگ درحالت مقایسه مثل مقایسه ی مکانیک کوآنتومی گاسیوریچ بالنتاین شیف و.....ومکانیک کوآنتومی زتیلی ساکورایی وگریفیث است به همین دلیل وبه دلیل اینکه سیلبربرگ احتیاط راکنارگذاشته

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز


حل المسائل کاملمکانیک  سیالاتایروینگ . اچ . شیمز907 صفحه  کاملPDFکیفیت  عالیحل المسائل مکانیک سیالات کامل شیمز که حل تمامی مسائل حل نشده ی پایان فصول وبخش های هرفصل را شامل می شود علاوه بر داشتن همه ی خصوصیات ممتازی که فروشگاه جمهوربرای ارایه محصولات درنظرمی گیرد است دارای این ویژگی بارز نیز هست که حل مسائل فقط به صورت حل مسائل با نمادهای تخصصی مکانیک سیالات نیست بلکه علاوه برحل با کمیت های ویژه ی مکانیک سیالات برای راهنمایی وتوجیه کامل مخاطب مسئله هایی را به دوروش حل کرده وسپس مقادیرهم ارز را جانشین کرده است بطوریکه کامل حل مسئله وروش حل درک می شود این حل المسائل نسخه ی اصلی حل المسائل مکانیک سیالات شیمزاست لاکن بیشترازیک حل المسائل ارزش محتوایی دارد وشامل حل تمامی مسائل مکانیک سیالات شیمز استاین محصول حل المس

ادامه مطلب  
حل مسائل کامل حل المسائل کامل ریاضی عمومی استوارت


حل  المسائل کامل ریاضیات    عمومیاستوارتکامل ترین حل المسائل جلد اول ودوم ریاضی استوارت724 صفحهکیفیت  ممتازریاضیات عمومی نوشته ی استوارت یکی ازجامعترین ومعتبرترین منابع ریاضی دانشگاهی استدرمحصولی که ارایه می شود کامل ترین حل المسائل ریاضی عمومی استوارت شامل حل کامل تمامی مسائل ریاضی عمومی یک ودو استوارت بصورت حل المسائلی کامل درنسخه ی اصلی این محصول که شامل شماره وصورت مسئله وحل مسئله به زبان نسخه ی اصلی است تقدیم می شوداین محصول حل المسائل کامل هفده فصل از ریاضی عمومی یک ودو استوارت یا کامل ترین حل المسائل ریاضی عمومی استوارت شامل حل کامل وتشریحی با زبان نسخه ی اصلی است که البته زبان این حل المسائل کامل دوجلدی از ریاضی عمومی استوارت مشکلی ایجاد نمی کند دریک فایل اصلی pdf در 724 صفحه درون یک فای

ادامه مطلب  
حل کامل حل المسائل کامل فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم - مکانیک


حل المسائل کاملفیزیک    هالیدیجلد   اولمکانیک      و       گرماکیفیت  عالیمبانی فیزیک تحت نام وعنوان فیزیک هالیدی یک مجموعه ی نفیس وباارزش از کتابهای بنیادی ومفاهیم بنیادی فیزیک است که شامل مفاهیم بنیانی وریشه ای فیزیک ازجمله مکانیک وگرما در قوانین نیوتون والکتریسیته ومغناطیس درقوانین الکتروستاتیک ماکسول کلاسیک و شاره ها ونور قوانین سیالات ونور وفرنل وعدسی ها وآیینه ها درسه جلد کامل دربردارنده ی کلیه مفاهیم لازم برای یادگیری اصولی فیزیک است به صورتی که فیزیک مدرن ومراتب بالاتر آن مثل مکانیک کوآنتومی فیزیک کوآنتوم فیزیک هسته ای و....را بدون تسلط کامل بر مبانی فیزیک یعنی همین مجموعه کتب فیزیک هالیدی نمی توان درک کرده یا ره

ادامه مطلب  
حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل کامل مقاومت مصالح هابیلر


حل المسائل   کاملمقاومت   مصالحهایبلررشته های مهندسی حل مسائل کامل مسائل پایانی مقاومت مصالح از هیبلر یا هایبلر یا هایبر این حل المسائل کامل ودربرگیرنده ی حل کامل وتمامی مسائل درس مقاومت مصالح از هیبلر استاین محصول حل المسائل کامل مقاومت مصالح هایبلر یا هیبلر نسخه ی اصلی است  اما شرح حل مسائل کوتاه است یا شرح ندارد بعلاوه اینکه حل مسائل کامل وخودشان وروش حل شان گویا است  البته حل المسائل کامل فارسی مقاومت مصالح پوپوف قبلأ درهمین فروشگاه عرضه شده واکنون نیز درلیست محصولات و برای دریافت موجود بوده وقابل دریافت است اما این حل المسائل حل المسائل کامل مقاومت مصالح هایبلر نسخه ی اصلی است که دریک فایل pdf در 558 صفحه دریک فایل zip تقدیم می شود

ادامه مطلب  
حل وتشریح کامل فارسی انتقال گرما هولمن - حل المسائل فارسی انتقال گرما هولمن


حل المسائل کامل وفارسی انتقال گرما هولمنحل وتشریح فارسی وکامل مسائل انتقال گرماهولمنگرما ونحوه ی انتقال گرما از مباحث مهم رشته های مهندسی مکانیک  ری آکتورها مهندسی شیمی حتی برق ونیز مهندسی کامپییوتر دربخش سخت افزاری است اگرچه محققان با مطالعات گسترده سعی در کنترل حرارت وروش انتقال این انرژی به گونه ای دارندکه بیشترین بازده را داشته وکمترین تلفات واتلاف را دربرداشته باشد اما متأسفانه بدلیل ساختار انتقال دهنده ها که خودشان یعنی اتم ها وترکیبات رسانا های حرارت وگرما ابتدا خودشان متأثرازحرارت وگرما می شوند وبدلیل بدست آوردن انرژی گرمایی ازحال تعادل خارج شده وبا ترک محل استقرارخود باعث ازهم گسیختگی وانقطاع درفرآیند انتقال می شوند علاوه بر موارد دیگری که واقع می شود انتقال وکنترل این انتقال گرما

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل مبانی شیمی تجزیه - داگلاس اسگوک


حل المسائل کامل مبانی شیمی تجزیه داگلاس اسگوک درباره ی شیمی وهرآنچه به این علم مربوط می شود قبلأ توضیحاتی داده شده استاما این محصول حل المسائل کامل مبانی شیمی تجزیه از اسگوک است بدون تردید چنانچه کتاب شیمی تجزیه از اسکوگ مفید برای دانشجویان رشته ی شیمی نبود این کتاب درشمارمنابع درس شیمی تجزیه ازطرف وزارت علوم تأیید نمی شدلذا این درس هم مانند سایر دروس مسائلی حل نشده برای حل دارد که برای تسلط وتوانایی بیشتر دانشجویان این رشته ورشته ی شیمی است حل المسائل ارایه شده حل المسائل کامل مبانی شیمی تجزیه ی اسکوگ است که شامل حل وشرح البته هرجا شرح لازم بوده است به زبان انگلیسی اما ساده است که مباحث مختلفی از شیمی را دربرمی گیرد دانشجویان رشته ی شیمی احتمالأ با اصل کتاب ومسائل آن آشنایی دارند لذااین محصول حل المسائل کامل مبانی شیمی ت

ادامه مطلب  
حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی


حل المسائل فارسی درس شیمی فیزیک اتکینز- باروویژه ی مهندسی شیمی درمقطع کارشناسیدرس شیمی - فیزیک ازدروس مهم رشته های مهندسی شیمی ورشته های مرتبط با شیمی است منبع ومرجع انتخابی این درس  شیمی فیزیک نوشته ی اتکینز وبارو است اهمیت این کتاب بدلیل توانایی مؤلفین در نحوه ی شرح وبیان مفاهیم شیمی درفیزیک با روانی وسادگی است فیزیک درشیمی سهم دارد همانگونه که شیمی درفیزیک اما درمقیاسی کمتر این دونویسنده مباحث مشترک بین شیمی وفیزیک را یعنی آندسته ازپدیده هایی که مستقیم با فیزیک سروکاردارد را معرفی نموده اند اما اصل کتاب محتوایی بسیارگسترده تردارد آنهم بیان وتوصیف  مولکول ها واتم ها درمقیاس بزرگ است فشار یک کمیت فیزیکی است دما یک کمیت اسکالرفیزیکی است وقانون مربوط به فشارودما نیز فیزیکی است اما تحت همین قانون فیزیکی

ادامه مطلب  
حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن


تشریح وحل سه هزارمسئله ی مهم ومشکل حل نشده درفیزیکحل المسائلی واقعأ متفاوتواضح است که به این حل المسائل بسیارکم پرداخته شده است وکمترموردتوجه بوده است درحالیکه این حل المسائل بی نظیر یا به نوعی کم نظیر ازجهت روان نویسی جامعیت وشرح کوتاه یا نداشتن شرح استتشریح وحل یا حل المسائل سه هزارمسئله ی مهم حل نشده درفیزیک از هالپرن این حل المسائل تشریح وحل دوهزارونهصدوهفتاد وسه مسئله ی مهم ومشکل درفیزیک را شامل می شود که مؤلف به تشخیص خودش بیست وهفت مسئله ی دیگررا اضافه نموده وکل مسائل را به سه هزارمسئله ی کامل افزایش داده است این حل المسائل انگلیسی است اما مؤلف شرح طولانی برای حل مسائلی که واقعأ مهم اند وسودمند نگارش نکرده است وهرجاکه لازم بوده است از عبارات آسان انگلیسی برای تشریح حل مسئله سودجسته است البته همانطورکه خود هالپرن

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


اپتیکحل المسائل کامل حل مسائل اپتیکدرس اپتیک وحل المسائل این درس موردتقاضای بسیاری است این حل المسائل شامل حل کامل مسائل اپتیک بدون شرح زیاداست حل مسائل رسا وقابل درک است دراین حل المسائل مسائل اپتیک بطورکامل وقابل درک مرتبط با امواج دوبروی وفرمول دوبروی که ازطریق این فرمول می توان طول موج اندازه حرکت فرکانس حتی سرعت زاویه ای شکست وانعکاس نوررابدست آورد البته با روش عددنویسی انگلیسی حل شده است زبان حل این حل المسائل انگلیسی است اما با توجه به مفاهیمی که حل مسائل برپایه ی آنها استواراست وقبلأ بخوبی دانشجویان با آن مفاهیم آشنایی دارنداین عددنویسی انگلیسی نمی تواند مانعی دردرک ویادگیری حل مسائل یا دشواری پدید آورداین محصول حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب   PEDROTTI    دریک فایل اصلی pdf د

ادامه مطلب  
حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل المسائل وشرح کامل چهل وپنج فصل ازمبانی فیزیک هالیدی شامل سه جلد فیزیک هالیدی نسخه انگلیسی آسانجلد اول مکانیک جلد دوم الکتریسیته ومغناطیسجلد سوم شاره ها امواج  نور ترمودینامیک گرماکتاب معتبرمبانی فیزیک که با نام فیزیک هالیدی شناخته شده است کتاب منبع جامع ومرجع رشته ی فیزیک ورشته های مرتبط درایران وبیشترکشورهای جهان است دیوید هالیدی رابرت رزنیک وپروفسورجوان فیزیک کنت اس کرین نویسندگان اصلی این مجموعه سه جلدی تحت نام فیزیک هالیدی هستند این کتاب بارها ویرایش شده است وهربارمتناسب با یافته های جدید علمی بخش هایی به آن افزوده یا آنچه که فیزیکدانان درمورد موضوعی تازه کشف کرده اند درآن بخش تجدیدنظرشده وویرایش صورت گرفته استمتن حاضروآماده برای دریافت حل المسائل این مجموعه سه جلدی براساس ویرایش جدید  وبه زب

ادامه مطلب  
حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم)


حل المسائل فصل نهم( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم)        نکته خیلی مهم: دانشجویان و اساتید گرامی این پکیج شامل حل مسائل پایانی فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم) می باشد که برای اولین بار در ایران به زبان فارسی توسط چند تن از دانشجویان برتر دانشگاه فردوسی مشهد با دقت و کیفیت بالا و زحمات فراوان آماده شده است و فقط و فقط از طریق این سایت و سایت  http://topseller.4kia.ir/ قابل دریافت می باشد، لذا شما عزیزان این فایل را در هر سایت دیگری مشاهده کردید مطمئن باشید آن فایل جعلی یا کپی برداری از فایل ماست و قابل پیگرد قانونی می باشد چرا که این حل المسائل اصلا در سطح بازار موجود نیست و برای اولین بار در ایران توسط سایت ما ارائه

ادامه مطلب  
حل المسائل فصل نهم کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم)


حل المسائل فصل نهم کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم)عنوان فصل: تقطیر        نکته خیلی مهم: دانشجویان و اساتید گرامی این پکیج شامل حل مسائل پایانی فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم) می باشد که برای اولین بار در ایران به زبان فارسی توسط چند تن از دانشجویان برتر دانشگاه فردوسی مشهد با دقت و کیفیت بالا و زحمات فراوان آماده شده است و فقط و فقط از طریق این سایت و سایت  http://topseller.4kia.ir/ قابل دریافت می باشد، لذا شما عزیزان این فایل را در هر سایت دیگری مشاهده کردید مطمئن باشید آن فایل جعلی یا کپی برداری از فایل ماست و قابل پیگرد قانونی می باشد چرا که این حل المسائل اصلا در سطح بازار موجود نیست و برای اولین بار در ایران توسط سایت ما ارائه ش

ادامه مطلب  
دانلود حل المسائل VLSI هریس Harris


دانلود حل المسائل VLSI هریس Harris مختصر توضیحات :مجموعه حل المسائل VLSI : این درس یکی از اساسی ترین دورس کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر است که به فرایند ساخت مدارات مجتمع و چینش این مدارات جهت بهبود در هزینه و سرعت را دارد. به دانشجویان رشته مهندسی برق توصیه میشه که این حل المسائل رو مرور نمایند. حل المسائل VLSI در این فایل دو حل المسائل از معروف ترین کتاب های مرجع این درس می باشد. ۱- Introduction to VLSI Circuits and Systems ۲ – Principles of CMOS VLSI Design Solution Set

ادامه مطلب  
حل المسائل کنترل فرایند جانسون


عنوان کتاب:حل المسائل کنترل فرایند جانسون ویرایش:هشتم نویسندگان:Curtis D. Johnson  در این مجموعه پی دی اف موارد زیر آورده شده است:1- کتاب کنترل فرایند جانسون ویرایش هشتم به زبان انگلیسی در 685 صفحه2-حل المسائل کنترل فرایند جانسون ویرایش هشتم به زبان انگلیسی در 186صفحه لطفا هنگام خرید ایمیل معتبر وارد نمایید. پیگیری سفارش یا پشتیبانی این محصول از طریق ایمیلی که هنگام خرید وارد کردید، قابل انجام است. حل المسائل کنترل فرایند جانسون, حل تمرین کنترل فرایند جانسون,حل المسائل کنترل فرایند Johnson,کنترل فرایند جانسون+ حل المسائل

ادامه مطلب  
حل المسائل مدلسازی سیستم های دینامیکی Close و Newell


عنوان کتاب:مدلسازی و بررسی سیستم های دینامیکی ویرایش سوم+حل المسائل ویرایش سوم نویسندگان: Close و Frederick و Newell  در این مجموعه پی دی اف موارد زیر آورده شده است:1- کتاب مدلسازی و بررسی سیستم های دینامیکی ویرایش سوم به زبان انگلیسی 593 صفحه2-حل المسائل مدلسازی و بررسی سیستم های دینامیکی ویرایش سوم به زبان انگلیسی 276 صفحه لطفا هنگام خرید ایمیل معتبر وارد نمایید. پیگیری سفارش یا پشتیبانی این محصول از طریق ایمیلی که هنگام خرید وارد کردید، قابل انجام است. حل المسائل مدلسازی سیستم های دینامیکی کلوز, حل المسائل مدلسازی دینامیکی Close, مدلسازی دینامیکی Newell, حل تمرین دینامیک کلوز, حل المسائل دینامیک Frederick

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم


حل المسائل کامل مکانیک  آماریر . ک . پاتریاحل کامل مسائل جلد اول وجلد دوم مکانیک آماری پاتریا164 صفحهنسخه ی اصلیPDFکیفیت  عالیاین متن حل المسائل کامل حل مسائل مکانیک آماری پاتریا شامل حل مسائل هشت فصل وبخش های هرهشت فصل جلد اول وحل کامل مسائل شش فصل وبخش های جلد دوم ازمکانیک آماری پاتریا است عناوین فصول جلد اول که این متن حل مسائل این فصول وبخش های فصل ها است به شرح ذیل استجلد اول : فصل اول اساس آماری ترمودینامیک - فصل دوم اساس نظریه هنگرد - فصل سوم هنگرد بندادی - فصل چهارم هنگرد بندادی بزرگ - فصل پنجم فرمولبندی آمارکوآنتومی - فصل ششم تئوری گازهای ساده - فصل هفتم سیستمهای ایده آل بوزونی - فصل  هشتم سیستمهای ایده آل فرمیونی که حل المسائل فارسی وکامل جلد اول درهمین فروشگاه ارایه شده ودرلیست م

ادامه مطلب  
حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی


حل المسائل فارسی شیمی فیزیکآتکینز- باروکارشناسی  مهندسی  شیمیPDFدو فایل زوج صفحه ای ازحل فارسی فصل های یک ودو11 صفحه فارسی فایل فصل اول 22 صفحه12 صفحه فایل فصل دوم 24 صفحهکیفیت   عالیدر دو محصول قبلی درواقع بعد ازاین محصول یک محصول متن درسی فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو ارایه شده است البته درمحصولی به همین نام متن فارسی این درس قبلأ ارایه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل دریافت است ویکصدوهفتاد وهشت صفحه دارد اما محصول موردنظر ارایه شده متن درسی فارسی شیمی فیزیک بارو هشتادوهفت صفحه دارد اما اگرچه تعداد صفحات کمتراست محتوای مطالب محصول فعلی متن درسی به روز تر وجامع تراست گذشته ازاینکه محصول قبلی نیز محتوایی مناسب دارد وقابل استفاده بوده ومفید است ومحصول حل المسائل کامل شیمی فیزیک اتکینز بارو

ادامه مطلب  
متن کامل وفارسی وحل المسائل فارسی مدارمنطقی موریس مائو


متن کامل فارسی وحل المسائل کامل فارسیمدار منطقیموریس    مائوکیفیت   عالیمهندسی برق - مخابراتمحصولی که ارایه می شود متن کامل و فارسی مدارمنطقی از موریس مائو بعلاوه حل المسائل کامل وفارسی همین کتاب یعنی مدارمنطقی موریس مائو است درواقع متن کامل وفارسی کتاب مدارمنطقی موریس مائو همان محصول اصلی است که درکناراین متن کامل حل المسائل فارسی وکامل این حل مسائل این کتاب نیز ارایه شده است مدارمنطقی موریس مائو که دراینجا متن کامل وفارسی آن اریه می شود شامل فصل های فصل اول سیستم های دو دویی وبخش های مرتبط - فصل دوم جبر بویل وکمیت های منطقی وبخش های مرتبط - فصل سوم حداقل سازی درسطح کیت وبخش های مرتبط - فصل چهارم منطق ترکیبی وبخش های مرتبط - فصل پنجم مدارهای منطقی ترکیبی وبخش های مرتبط - فصل ششم ثببات با ت

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل فارسی وکامل مبانی آمار متغییرهای تصادفی فرآیندهای اتفاقی پاپولیس


حل المسائل فارسی وکاملمبانی آمارواحتمال متغییرهای تصادفی وفرآیندهای اتفاقییک ودو 2-1آتینا سیوس پاپولیس - یو . اس . پیلایکیفیت    عالیمبانی آمارواحتمال ومتغییرهای تصادفی وفرآیندهای اتفاقی جلد اول ودوم پاپولیس که این محصول حل المسائل فارسی وکامل تشریح وروش حل وحل کامل مسائل دوجلد کتاب مذکور است که شامل حل وتشریح کامل وبه زبان فارسی  هردوجلد با سرفصل هایفصل اول معنی احتمال - فصل دوم قضایای احتمال - فصل سوم آزمایشهای تکرارشده - فصل چهارم مفهوم متغییرتصادفی - فصل پنجم توابع متغییرتصادفی - فصل ششم دو متغییرتصادفی - فصل هفتم دنباله های متغییرهای تصادفی - فصل هشتم آمار-فصل نهم مفاهیم کلی - فصل دهم گام های تصادفی وکاربردهای دیگر- فصل یازدهم نمایش طیفی - فصل دوازدهم تخمین طیف

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات وایت


مکانیک   سیالاتحل المسائل کامل مکانیک   سیالاتوایت  Whiteکیفیت عالی کمیت کاملمهندسی مکانیک - مهندسی شیمی - فیزیک - علوم پایه مرتبطسیالات ومکانیک حاکم برآنها نوع خاصی از قوانین مکانیک فیزیک را درخود دارد تازمانی که سیال ساکن است مکانیک سیالات علمی دقیق است اما وقتی به حالتهای غیر سکون می رسیم جریان جریان درهم آرام یکنواخت و.... دیگراین علم دقیق نیست یعنی نمی توان بدون پشتوانه ی آزمایش پیش بینی کرد ومحاسبه نمود این عامل مربوط به حالت خاص سیالات وتعریف سیال است سیال ماده یا فضایی است دارای خصوصیات چسبندگی روان بودن ومقاومت درمقابل تغییرشکل یا همان نرخ تغییرشکل زاویه ای ازاین رو قوانین پیچیده ای براین مواد حاکم است روشنتراینکه سیال چسبنده است اما مکانیک این علم نچسب !!!؟ مکانیک سیالات توسط متخصصین مختلفی

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک محیط پیوسته برای مهندسان مایکل لی


حل المسائل کامل مقدمه ی مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسینمایکل  لیLAIمهندسی مکانیک مهندسی هادرمورد مکانیک حاکم برمحیط های پیوسته قبلأ حل المسائل کامل رابین قرارگرفته ودرلیست محصولات وبا کیفیت عالی ودردسترس وقابل دریافت است اما این محصول نام مقدمه ای برای مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان از میکل لی است این حل المسائل یک نسخه ی کامل از حل تمامی مسائل مکانیک محیط پیوسته برای مهندسان بویژه رشته مهندسی مکانیک است اگرچه برای رشته های مهندسی دیگرومربوط هم قابل استفاده است محیط پیوسته تعریف ابتدایی اش درمکانیک سیالات به صورت یک فرضیه است که مولکول هارابصورت پیوسته فرض می کند درحالیکه درحقیقت چنین نیست لذا روی وبراساس همین فرض فرعیاتی ظهورمی یابندکه منجربه مکانیک محیط های پیوسته می شود لذااین محصول حل ا

ادامه مطلب  
حل کامل تمامی مسائل ترمودینامیک دو 2سنجل - حل المسائل ترمودینامیک دو سنجل


حل کامل تمامی مسائلحل المسائل کامل حل تمامی مسائل ترمو      دینامیک دوی 2جانس                سنجلقبلأ وچند محصول قبل ازاین محصول متن کامل فارسی ترمودینامیک سنجل ودرمحصولی دیگر حل المسائل ترمودینامیک یک سنجل ارایه شده است ودرلیست محصولات فروشگاه قراردارد وموجود می باشداما این محصول حل کامل تمامی مسائل ترمودینامیک دوم یا دوی سنجل است حل المسائل ترمودینامیک 2 ازسنجل که بیشترحل مسائل مربوط به واکنشهای شیمیایی گازها و درحقیقت ادامه ترمودینامیک 1 پرداخته البته دانشجویان رشته های مرتبط به درس ترمودینامیک دو آشنایی دارنداگرچه زبان حل المسائل ارایه شده زبان اصلی نسخه ی اصلی یعنی انگلیسی است اما چون متن کامل

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل مسائل ترمودینامیک سنجل


حل المسائل کامل ترمو   دینامیکترمو دینامیک    سنجلیک محصول با  دوفایلفایل حل  کامل مسائل هفت فصل فایل حل کامل مسائل ده فصلحل کامل وتمامی 17 فصل کامل از ترمودینامیکترمو  دینامیک  سنجلیادگیری ترمودینامیک وتسلط بر ترمودینامیک مستلزم حل مسائل مربوط به این علم است تمرین وممارست پی گیر درحل تمرینات ومسائل بدون شک هرفردی را علاوه بر آموختن ویادگیری اصل مطالب ومفاهیم یک علم وی را درتحلیل وحل کردن مسائلی که به آن رشته مربوط می شوندقوی تر ومسلط تر می کند حتی درحل مسائل رشته های مختلف علم می توان با تحقق یادگیری ودرک مفاهیم به راه حل های تازه وجدیدی که درکتاب یا حل المسائل نیست دست یافت که نویسنده بارها تجربه کرده ابتدا نمره ندادند بعدأ با پی گیری وتأئید اساتید مجرب نمره بعلاوه ی نمره ی تشویقی دا

ادامه مطلب  
حل المسائل ری آکتور مهندسی شیمی لوان شمپل کنترل حرارت وانتقال


حل المسائل کامل مسائل ری اکتور کنترل حرارت وانتقال لواین شمپل Octave  LevenSpielحل مسائلی که مربوط به رشته های مهندسی می شوند تا حدودی بدون راهنمای حل مشکل است لذاوقتی حل مسائل موارد مهم پیش رو باشد این سختی البته همراه با احساس مسئولیت بیشتر می شوداین محصول حل المسائل کامل  حل مسائل کنترل حرارت وانتقال ری آکتورها دررشته ی مهندسی شیمی است که به حل المسائل راکتور لواین شمپل معروف است زبان این حل المسائل فرانسوی است که به صورت نسخه ی اصلی به زبان اصلی عرضه شده است به عبارتی شرح مختصرحل مسائل زبان اصلی است اما حل مسائل گویا است این محصول حل المسائل کامل حل مسائل رآکتور لواین شمپل دریک فایل اصلی pdf به زبان اصلی  فرانسوی در    ۱۸۱صفحه دریک فایل Zip ارایه می شود

ادامه مطلب  
راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنمای حل وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشتهریاضی دبیرستانکتاب فیزیک ۳دبیرستان رشته ی ریاضی به بررسی اجمالی مفاهیم فیزیکی مثل مکانیک الکتریسیته مغناطیس ترمودینامیک  ومبحث نورشناسی می پردازد این کتاب که متناسب با نظام جدید آموزشی وزارت آموزش وپرورش است مربوط به رشته ی ریاضی است که البته برای دانش آموزان رشته ی تجربی دبیرستان نیزمفیدوبسیارآموزنده استمحصولی که ارایه شده راهنما وحل المسائل  کلیه مسائل پایان هرفصل کتاب درسی دبیرستانی مذکوردربالا است که تمامی مسائل مربوط به هرمبحث با شرح وتوضیح به زبان فارسی حل شده وهرجا که لازم بوده است نکات کنکوری این درس نیزشرح وتوضیح داده شده است یعنی علاوه برحل المسائل بودن یک متن مفیدوبسیارسودمندبرای آمادگی کنکوردراین درس نیزهست که دراینجا بیشتربه جنبه ی حل المسائل بودن این مجموعه

ادامه مطلب  
کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکن


حل المسائل کامل وفارسی  ریاضی فیزیک یک ودوروش های ریاضی درفیزیک آرفکن240 صفحهکیفیت  عالیمتون درسی دانشگاهی ریاضی فیزیک 1 و2 که دردانشگاهها ارایه می شوند همگی برگرفته از محتوای جلد اول روش های ریاضی درفیزیک آرفکن هستند یعنی تفاوتی بین متن ریاضی فیزیک وروش های ریاضی درفیزیک آرفکن ازلحاظ محتوایی نیست که با ذکروبرشمردن عنوان فصل وبخش ها این موضوع روشن می شود این محصول کاملترین حل المسائل با کیفیت وفارسی ریاضی فیزیک یک ودو یا روش های ریاضی درفیزیک آرفکن است با عناوین فصل ها ونام بخش های فصل اول تحلیل برداری شامل بخش های تعاریف رهیافت بنیادی - تعاریف جامع - ضرب اسکالریا نقطه ای - ضرب برداری یا خارجی - ضرب سه گانه برداری ضرب سه گانه اسکالر-گرادیان یا همان عملگر دل - دیورژانس یاعملگر برداری دل با عمل ضرب نقطه ای .

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi